คิดไปเอง หินเหล็กไฟ Fuzik Cover - Bass

Description: คิดไปเอง หินเหล็กไฟ Fuzik Cover - Bass (Head to Toe Rock)

Song: คิดไปเอง

Instrument: Bass

Original performance: หินเหล็กไฟ

Status: Ready Ready for collaboration